Fisketillsyn 

För tillsyn av fisket i länet finns ca 300 fisketillsynsmän varav ca 25 st på kusten som förordnats av Länsstyrelsen.

(Klubbens egna tillsynsmän är uppskrivna på fliken "Allmänt")

Dessutom bistår även Havs- och vattenmyndighetens sju fiskerikontrollanter tillsynen längs kusten.
Dessa är stationerade i Simrishamn och kontrollerar i första hand yrkesfiskets landningar av fisk.

Fisketillsynsmännen har tillsyn över både det fiske som strider mot fiskelagstiftningen och det fiske som strider mot de lokala fiskebestämmelser
som fastställts av berörda fiskerättsägare (dvs fiskevårdsområde eller fiskearrendator).

En fisketillsynsman har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget.

Vid ansökan skall anges vilket geografiskt område som tillsynen skall ske inom. 

Fisketillsynsmän skall ha på sig väl synligt märke (sk tjänstetecken) som visar att han/hon är fisketillsynsman och ha med sig både legitimation och förordnandet
där det står för vilket geografiskt område och för vilken tidsperiod som förordnandet gäller.

Förordnande och legitimation skall visas upp på begäran. En fisketillsynsman kan ha flera fiskevårdsområden som uppdragsgivare och detta skall då stå skrivet i förordnandet.
De fisketillsynsmän som arbetar på kusten kan bära en gul jacka med texten fisketillsyn på ryggen.

En fisketillsynsman har rätt att ingripa mot fiskebrott och har rätt att som bevis ta fiskeutrustning och fångst i beslag om någon ertappas på bar gärning.
Ett ingripande då beslag görs skall alltid leda till polisanmälan.

Även en enskild fiskerättsägare har på motsvarande sätt rätt att ingripa och göra beslag inom det område (t.ex skifteslag) där han äger fiskerätt.
En fiskerättsägare kan ta den fisk som fångats (under förutsättning att den håller uppsatta minimimått och är fångad under rätt tid) i beslag utan att anmäla detta till polis.
Beslag av redskap ska genast anmälas till polisen.

Fisk som tagits i beslag skall om det finns en fiskerättsägare till fisken lämnas till denne annars skall den släppas tillbaka i vattnet där den fångats.
Detta gäller även om fisken är död!

En tillsynsman bär tjänstetecken och i vissa fall även en gul jacka:

Fiskepolis